فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله‌ طراحي‌ تفصيلي‌ (مرحله دو) طرح‌هاي‌ مهندسي‌ رودخانه‌

اين نشريه با عنوان «فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحي تفصيلي (مرحله دو) طرح‌هاي مهندسي رودخانه مي‌باشد. نشريه حاضر شامل بخش‌هاي اصلي: اقدامات اوليه، خدمات جنبي، تمليك اراضي موردنياز طرح، جانمايي نهايي و طراحي تفصيلي، تهيه نقشه‌هاي اجرايي، مطالعات اجتماعي، بهره‌برداري و نگهداري و تهيه اسناد و مدارك مناقصه و تهيه گزارش مي‌باشد. اين نشريه با توجه به اهميت، وضعيت بهره‌برداري، امكانات، ظرفيت‌ها، مسائل و مشكلات رودخانه‌هاي كشور و ضمن رعايت ملاحظات عمومي مهندسي رودخانه و براساس مطالعات و بررسي‌هاي كارشناسي و استفاده از منابع و ماخذ ذي‌ربط در حالت كلي تدوين گرديده است.

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 152
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 192
تاریخ انتشار 1378
تاریخ پیش‌نویس 1374
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/11/03
 dibagroup
 1431