فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله‌ شناسايي‌ طرح‌هاي‌ مهندسي‌ رودخانه‌

اين نشريه با عنوان «فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسايي طرح‌هاي مهندسي رودخانه مي‌باشد. نشريه حاضر شامل بخش‌هاي اصلي: اقدامات اوليه، مطالعات پايه و جمع‌بندي مطالعات پايه و تلفيق و تركيب نتايج كه منجر به تهيه و تدوين گزارش نهايي مي‌شود، مي‌باشد. اين نشريه با توجه به اهميت، وضعيت بهره‌برداري، امكانات، ظرفيت‌ها، مسائل و مشكلات رودخانه‌هاي كشور و ضمن رعايت ملاحظات عمومي مهندسي رودخانه، براساس مطالعات و بررسي‌هاي كارشناسي و استفاده از منابع و ماخذ خارجي در حالت كلي تهيه و تدوين گرديده است.

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 120
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 190
تاریخ انتشار 1378
تاریخ پیش‌نویس 1372
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/11/07
 dibagroup
 951