راهنماي‌ تعيين‌ منحني‌ دبي‌ - اشل‌ رودخانه‌ با استفاده‌ از روش‌ اينشتين ـ بارباروسا

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 054
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 156
تاریخ انتشار 1375
تاریخ پیش‌نویس 1367
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/11/08
 dibagroup
 1235