راهنماي آزمايش‌هاي دانه‌بندي رسوب

اين نشريه با عنوان «راهنماي آزمايش‌هاي دانه‌بندي رسوب» روش‌هايي براي دانه‌بندي ذرات رسوب بر حسب اندازه ذرات ارائه شده است. مبناي تهيه اين راهنما عمدتا با ديدگاه كاربردي بوده به‌گونه‌اي كه بدون نياز به درك كامل مفاهيم نظري انجام صحيح آزمايش‌ها براي استفاده كننده ميسر باشد. بديهي است در مواردي كه اشاره به مفاهيم نظري در تفهيم روش آزمايش‌ها مؤثر تشخيص داده شده نسبت به بيان آنها اقدام شده است.

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 017
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 269
تاریخ انتشار 1382
تاریخ پیش‌نویس 1366
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/11/08
 dibagroup
 1023