راهنماي‌تعيين‌ غلظت نمونه‌هاي رسوبات معلق رودخانه‌ها

اين نشريه در اين راهنما روش‌هاي متداول تعيين غلظت مواد معلق رودخانه‌ها با روش‌هاي آزمايشگاهي ارائه شده است. هدف از تهيه اين راهنما كاربرد عملي آن بوده و لذا كمتر به جنبه‌هاي نظري پرداخته شده به طوري كه آزمايش‌كننده بدون نياز به دانستن زيربناي نظري اين روش‌ها قادر به انجام صحيح و دقيق آزمايش‌ها مي‌باشد.

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 015
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 205
تاریخ انتشار 1379
تاریخ پیش‌نویس 1366
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/11/08
 dibagroup
 1023