برنامه‌ريزي‌ آزمايش‌هاي رسوب

اين نشريه با عنوان برنامه‌ريزي آزمايش‌هاي رسوب» در برگيرنده مباني كار در آزمايشگاه‌هاي رسوب، برنامه‌ريزي آزمايش‌هاي مربوط به تعيين دانه‌بندي رسوبات و نهايتا آماده‌سازي نمونه‌ها جهت آزمايش دانه‌بندي مي‌باشد. علاوه بر آن تعيين تركيب مواد معدني، آلي، املاح محلول و كيفيت آب نمونه‌هاي مورد آزمايش نيز بخشي از مطالب نشريه را شامل مي‌شود.

کمیته مهندسی رودخانه و سواحل
شماره استاندارد و پیش‌نویس 013
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 222
تاریخ انتشار 1380
تاریخ پیش‌نویس 1366
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/11/08
 dibagroup
 1103