جستجو
 نشریات
شماره نشریه کمیته عنوان تاریخ انتشار
208 مدیریت منابع آّب نقشه راه بهنگام‌سازی اطلس منابع آب 1401  
192 مدیریت منابع آّب نقشه راه تدوین استانداردهای مرتبط با هیدرومتری در مطالعات پایه منابع آب کشور 1398  
180 مدیریت منابع آّب راهنمای چگونگی بررسی نشست زمین در نتیجه بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی 1397  
177 مدیریت منابع آّب کاربرد ژئوفیزیک در خورندگی خاک و آلودگی منابع آب (شناخت و راهنما) 1396  
176 مدیریت منابع آّب شناخت و راهنمای روش‌های الکترومغناطیسی (EM) 1396  
178 مدیریت منابع آّب راهنمای مطالعات ژئوفیزیک در آب‌های زیرزمینی 1396  
175 مدیریت منابع آّب دستورالعمل بهره‌برداری و نگه‌داری تاسیسات و سازه‌های تغذیه مصنوعی 1396  
174 مدیریت منابع آّب راهنمای تهیه مدل ریاضی آب‌های زیرزمینی 1396  
173 مدیریت منابع آّب استاندارد علامت‌ها و مشخصه‌های‌ نقشه‌های‌ ژئوفیزیکی 1396  
171 مدیریت منابع آّب راهنمای تهیه آبنمود چشمه‌های کارستی و سازندهای سخت 1396  
170 مدیریت منابع آّب دستورالعمل آزمایش‌های پمپاژ 1383  
163 مدیریت منابع آّب فهرست خدمات مرحله طراحی تفصیلی آبخیزداری 1395  
161 مدیریت منابع آّب دستورالعمل انتخاب آمارها و داده‌های مورد نیاز برای تهیه مدل‌های کمی و کیفی آب‌های زیرزمینی 1395  
162 مدیریت منابع آّب تعاریف و دامنه کار مراحل مختلف خدمات مهندسی طرح‌های آب 1395  
072 مدیریت منابع آّب گزارش شناسایی طرح تهیه استانداردهای مهندسی آب کشور (متدولوژی) 1370  
156 مدیریت منابع آّب راهنمای بررسی اثرات اجرای طرح‌های تغذیه مصنوعی بر وضعیت آبخوان 1393  
155 مدیریت منابع آّب دستورالعمل‌ تهيه‌ بيلان‌ نمك‌ آب‌ زيرزميني‌ 1393  
150 مدیریت منابع آّب راهنماي استاندارد در تغذيه‌ي مصنوعي آب‌هاي زيرزميني 1384  
148 مدیریت منابع آّب ژئوفيزيك و نقش آن در مهندسي آب «روش‌هاي چاه‌نگاري در هيدرولوژي و راهنماي آنها در مطالعات مكانيك سنگ و ژئوتكنيك» 1382  
147 مدیریت منابع آّب راهنماي پمپاژ و برداشت مجاز از مخازن آب در سازندهاي سخت 1383  
143 مدیریت منابع آّب اصول و تحليل سياست‌هاي مديريت آب 1377  
142 مدیریت منابع آّب راهنماي مطالعات هيدروژئوشيميايي در محيط‌هاي كارستي و سازندهاي سخت 1382  
141 مدیریت منابع آّب راهنماي نمونه‌برداري از آب زيرزميني در دوره تغذيه مصنوعي 1382  
139 مدیریت منابع آّب دستورالعمل بررسي ويژگي‌هاي عمومي آب 1379  
138 مدیریت منابع آّب اصول و مبناي برنامه‌ريزي بخش آب «راهنماي تهيه‌ي طرح‌هاي جامع آب در سطح ملي» 1375  
137 مدیریت منابع آّب دستورالعمل تهيه نقشه‌هاي هيدروژئوشيميايي 1380  
133 مدیریت منابع آّب فهرست و شناسنامه نرم‌افزارهاي مهندسي آب (بخش دوم) 1379  
132 مدیریت منابع آّب ژئوفيزيك و نقش آن در مهندسي آب «شناخت روش قطبش القايي (IP)» 1378  
131 مدیریت منابع آّب ژئوفيزيك و نقش آن در مهندسي آب «شناخت روش خودپتانسيل (S.P)» 1377  
130 مدیریت منابع آّب تئوري، اصول و بررسي وضعيت موجود كاربرد رديابي در كشور 1379  
1 2 صفحه: