جستجو
 نشریات
شماره نشریه کمیته عنوان تاریخ انتشار
184 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی راهنمای محاسبه هزینه استحصال آب زیرزمینی در مناطق کشور 1397  
157 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی راهنمای تعیین حق اشتراک و تعرفه فروش آب به مشترکین و آب‌بران شرکت‌های آب‌منطقه‌ای 1394  
158 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی دستورالعمل مطالعات تجاری (مالی) و بازرگانی طرح‌های آب 1394  
154 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی گردآوري مدارك فني و مستندات پشتيباني براي تشخيص آثار فني، اقتصادي و زيست‌محيطي و برآورد ارزش واقعي توليد برق نيروگاه‌هاي برقابي 1393  
151 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی دستورالعمل محاسبات سنجه های ارزیابی اقتصادی طرحهای توسعه منابع آب 1384  
108 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی تعيين قيمت تمام شده واحد آب زيرزميني و مقايسه آن با قيمت تمام شده واحد آب سطحي در مناطق مختلف كشور 1375  
099 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی راه‌اندازي و نحوه استفاده از نرم‌افزارهاي COSTBEN-PC-COSTAB 1374  
097 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی آشنايي با طرح و برنامه 1373  
096 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی تحليل‌هاي اقتصادي طرح‌هاي آب در سطح ملي 1374  
083 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی روش تعيين دستمزد مشاغل اجرايي مورد نياز در صنعت آب 1372  
081 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی بررسي هزينه‌هاي بهره‌برداري و نگهداري شبكه‌هاي آبياري و زهكشي 1372  
077 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی مدل‌هاي بهينه‌سازي 1372  
071 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی مباني تعيين نرخ آب كشاورزي 1369  
063 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی دستورالعمل برآورد هزينه‌هاي تجهيز و برچيدن و هزينه‌هاي مستمر كارگاه براي طرح‌هاي صنعت آب 1367  
061 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی روش تهيه استاندارد قيمت براي پروژه‌هاي مهندسي آب (مباني اساسي قيمت‌ها) 1366  
058 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی روش تهيه استاندارد قيمت براي پروژه‌هاي مهندسي آب كشور عمليات خاكي 1367