جستجو
 نشریات
شماره نشریه کمیته عنوان تاریخ انتشار
188 مطالعات حقوقی، اجتماعی و میراث فرهنگی راهنمای مطالعات میراث فرهنگی طرح‌های منابع آب 1397  
185 مطالعات حقوقی، اجتماعی و میراث فرهنگی رهنمودهای اصلاح حکمرانی آب چارچوب سیاست‌گذاری، حقوقی و نهادی 1397  
094 مطالعات حقوقی، اجتماعی و میراث فرهنگی دستورالعمل نحوه‌ي تعيين صلاحيت شركت‌هاي حفاري و پمپاژ 1373  
075 مطالعات حقوقی، اجتماعی و میراث فرهنگی پيشنهاد اصلاح موادي از فصل اول و دوم قانون توزيع عادلانه آب و آيين‌نامه اجرايي آن 1371  
073 مطالعات حقوقی، اجتماعی و میراث فرهنگی دستورالعمل مديريت پروژه‌هاي آبي (روش چهار عاملي) 1369  
069 مطالعات حقوقی، اجتماعی و میراث فرهنگی دستورالعمل مديريت پروژه‌هاي آبي (روش تلفيقي - طرح و اجرا) 1369  
068 مطالعات حقوقی، اجتماعی و میراث فرهنگی دستورالعمل مديريت پروژه‌هاي آبي (روش تك عاملي) 1368  
066 مطالعات حقوقی، اجتماعی و میراث فرهنگی دستورالعمل مديريت پروژه‌هاي آبي (روش سه عاملي) 1368  
046 مطالعات حقوقی، اجتماعی و میراث فرهنگی دستورالعمل مديريت پروژه‌هاي آبي (روش سه عاملي - 1) 1366  
016 مطالعات حقوقی، اجتماعی و میراث فرهنگی ضوابط همكاري‌هاي متقابل كارفرما - مشاور به منظور انجام صحيح خدمات مهندسي در دوره‌ي مطالعات 1363