جستجو
 کتاب‌ها
شماره کتاب کمیته عنوان تاریخ انتشار
28 سد و تونل های انتقال خاك سيمان براي سدهاي خاكي 1384  
16 سد و تونل های انتقال طرح و اجراي سازه‌هاي خاك مسلح 1374  
15 سد و تونل های انتقال فرهنگ فني سدها 1374  
11 سد و تونل های انتقال طراحي ديوارهاي حائل (با استفاده از صفحات كاهش بار) 1371  
11 سد و تونل های انتقال رفتارسنجي سدها 1371  
سد و تونل های انتقال كليات كاربرد ابزار اندازه‌گيري براي سدهاي خاكي و سنگريز 1362  
01 سد و تونل های انتقال رسوبگذاري در مخازن سدها 1362  
26 سد و تونل های انتقال آيين‌نامه اروپايي (اروكد) شماره 1: مباني طراحي و بارگذاري سازه‌ها : بخش 1: مباني طراحي 1379  
25 سد و تونل های انتقال آيين‌نامه اروپايي (اروكد) شماره 8: مقررات طراحي سازه‌هاي مقاوم در برابر زمين‌لرزه : بخش 1-1 : قواعد كلي بارگذاري‌هاي لرزه‌اي و الزام‌هاي كلي 1379  
24 سد و تونل های انتقال رهنمودهايي براي بازرسي سدها پس از رويداد زمينلرزه - كميته بين‌المللي سدهاي بزرگ (2988) - بولتن 62 1379  
23 سد و تونل های انتقال رهنمودهايي براي گزينش پارامترهاي لرزه‌اي سدهاي بزرگ - كميته بين‌المللي سدهاي بزرگ (1989) - بولتن 72 1379  
22 سد و تونل های انتقال آيين‌نامه اروپايي (اروكد) شماره 8 : مقررات طراحي سازه‌هاي مقاوم در برابر زمينلرزه : بخش پنجم : پي‌ها، سازه‌هاي نگهبان و نكات ژئوتكنيكي 1379  
20 سد و تونل های انتقال ژئوفيزيك و نقش آن در مهندسي آب : خطر زمين‌لرزه 1379  
21 سد و تونل های انتقال آيين‌نامه اروپايي‌(اروكد) شماره 7 : بخش اول : قوانين عمومي طراحي ژئوتكنيك 1379  
08 سد و تونل های انتقال توصيه‌هائي در مورد فنون بررسيهاي صحرائي 1367  
07 سد و تونل های انتقال آئين‌نامه اجراي كاوشهاي زيرسطحي براي سدهاي خاكي و سنگريز 1367  
05 سد و تونل های انتقال راهنماي سيستم‌هاي بين‌المللي واحدها (SI) 1362  
03 سد و تونل های انتقال هسته‌هاي قيري براي سدهاي خاكي و سنگريز 1362