جستجو
 استانداردها و پیش‌نویس‌ها
شماره استاندارد و پیش‌نویس کمیته عنوان شماره معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تاریخ پیش نویس تاریخ انتشار تعداد مشاهده
409 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی راهنمای برنامه‌ریزی، مدیریت و تعیین تعرفه‌های پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب به‌منظور استفاده مجدد 675 1392 1394 1115  
148 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی جداول‌ راهنماي‌ اطلاعات‌ پايه‌ مورد نياز براي‌ بررسي‌هاي‌ اقتصادي‌ تامين‌، انتقال‌ و توزيع‌ آب‌ كشاورزي‌ 174 1374 1377 792  
161 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی راهنماي‌ كاربرد اقتصاد مهندسي‌ در پروژه‌هاي‌ توسعه‌ و مديريت‌ منابع‌ آب‌ 176 1375 1377 891  
168 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی برنامه‌ريزي‌ و مطالعات‌ بهينه‌سازي‌ طرح‌هاي توسعه منابع آب‌ 219 1375 1380 677  
196 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی مباني‌ محاسبات‌ اقتصادي‌ طرح‌هاي‌ توسعه‌ منابع‌ آب 215 1376 1380 626  
243 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی توسعه‌ پايدار و مديريت‌ مالي‌ منابع‌ آب‌ 140 1380 1381 740  
277 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی راهنماي تشخيص اثرهاي اقتصادي، اجتماعي، ارزش‌گذاري و توجيه اقتصادي طرح‌هاي توسعه منابع آب 331 1383 1384 1115  
339 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی راهنماي اصول و رويه دست‌يابي به قيمت توافقي آب 619 1387 1391 685  
365 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی دستورالعمل بررسي‌هاي اقتصادي طرح‌هاي توسعه منابع آب (بازنگري اول) (بازنگري نشريه 258) 258_r1 1389 1391 1263  
359 مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی راهنماي برآورد خسارت مخزن در محدوده درياچه سدهاي مخزني 586 1391 1391 1457